Wakacyjna sesja Rady Miasta

IX sesję Rady Miasta Lubartów zaplanowano na 12 lipca  o godz. 16:30 w sali obrad Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 12.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

Otwarcie sesji.
Przedstawienie porządku obrad.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie za 2018 rok.
Sprawozdanie z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017 – 2023.
Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniającą Uchwałę Nr XVI/153/04 Rady Miasta Lubartów z dnia 19 marca 2004 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych Miasta Lubartów;

b) ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Lubartów;

c) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;

d) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie informacji o kandydatach
na ławników;

e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym, części działki nr 195/5, położonej przy ul. Rynek I w Lubartowie;

f) wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym, części działki nr 341, położonej przy ul. Lubelskiej 107 w Lubartowie;

g) przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie;

h) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

7. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

8. Wolne wnioski i komunikaty.

9. Zamknięcie obrad.