WSPA w Lublinie wyróżniona tytułem „Obywatelska Uczelnia” i znakiem jakości „Uczelnia Liderów 2022”

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie konsekwentnie realizuje
ideę przygotowywania swoich absolwentów do efektywnego realizowania celów
zawodowych i społecznych w warunkach konkurencyjnej gospodarki wiedzy.
Osiągnięcia WSPAte docenione zostały w Ogólnopolskim Konkursie
i Programie Akredytacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, w którym WSPA otrzymała
aż 3 prestiżowe wyróżnienia. Z końcem czerwca podczas oficjalnej, finałowej gali „Uczelni Liderów”, która
odbyła się w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” w Warszawie, Kanclerz
WSPA dr Agnieszka Łukasiewicz oraz dziekan kierunku informatyka
dr Michalina Gryniewicz-Jaworska odebrały w imieniu uczelni nagrody:
– Wyróżnienie nadzwyczajne „Obywatelska Uczelnia” – nagroda otrzymywana przez
uczelnie, które mogą się wykazać szczególnymi osiągnięciami i aktywną działalnością w
obszarze społecznej odpowiedzialności uczelni, kreowania wśród studentów postaw
obywatelskich, prospołecznych i demokratycznych.
– Znak Jakości „Uczelnia liderów 2022” – otrzymywany przez uczelnie wyróżniające się
działaniami ukierunkowanymi na kształcenie liderów społecznych.
WSPA otrzymała również „Certyfikat Złoty” – przyznawany uczelniom,
które po raz szósty uzyskały certyfikat „Uczelnia Liderów”.
Jak zauważa dr Iwona Zakrzewska – Prorektor ds. ogólnych WSPA:
„Nagrody te są dla nas kolejnym dowodem na to, że skutecznie i konsekwentnie
realizujemy misję uczelni rozwijając u naszych absolwentów zarówno postawy
prospołeczne, jak i kluczowe dziś na rynku pracy kompetencje. Cieszy nas fakt, że
szczególnie wysoko ocenione zostały w konkursie nasze działania mające na celu
kreowanie u studentów postaw liderskich oraz nasze wysiłki w zakresie rozwijania
aktywności obywatelskiej i kształtowania podejścia sprzyjającego budowaniu
zaangażowania obywatelskiego i demokracji. Świat potrzebuje dziś liderów otwartych na
zmianę, kreatywnych i przedsiębiorczych, ale jednocześnie wrażliwych na kwestie
społeczne. I właśnie takich absolwentów kształcimy”.


Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji – jest najstarszą lubelską prywatą uczelnią
założoną w 1998 roku. Kształci i integrujemy studentów z całego świata,
stosującą nowoczesne formy kształceni i proces edukacyjny nakierowany na rozwój
poczucia podmiotowości. Zwiększa kompetencje społeczne i zawodowe nieodzowne
na globalnym rynku pracy. Wykładowcami są praktycy, znający realia współczesnego biznesu.