Wspólnie bronią Marii Kozioł – list do redakcji

lisssstmariaPoniżej publikujemy list, jaki wpłynął do naszej redakcji, w związku z sytuacją, jaka miała miejsce 23 maja, podczas sesji Rady Miasta Lubartów:

 W związku z bulwersującym wystąpieniem radnego Pana Jacka Mikołaja Tomasiaka podczas obrad sesji Rady Miasta Lubartów w dniu 23 maja 2013 roku w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Lubartów”, wyrażamy protest przeciw działaniom dyskredytującym Panią Marię Kozioł. My, niżej podpisani, oświadczamy, że:

  1.  Doceniając wkład pracy, zasługi i zaangażowanie Pani Marii Kozioł na rzecz naszego miasta  i regionu, w pełni popieramy decyzję Rady Miasta.
  2. Wyrażamy swoją radość, że w roku jubileuszu miasta Rada Miasta Lubartów doceniła działalność społeczną Pani Marii Kozioł, Prezesa Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego.
  3.  Pani Maria Kozioł jest znaną i szanowaną społeczniczką, której kilkudziesięcioletnią, bezinteresowną pracę dostrzega społeczność lokalna zarówno na terenie miasta jak i regionu.
  4. Organizowała Powiatowy Dom Kultury w Lubartowie, pełniąc przez wiele lat funkcję kierownika tej placówki. Następnie pracowała w Wojewódzkim Domu Kultury w Lublinie. Prezentowała w kraju i za granicą najlepsze lubelskie zespoły folklorystyczne, w tym z Lubartowa i powiatu lubartowskiego. Założyła folklorystyczny zespół pieśni i tańca „Lubartowiacy”, była merytoryczną opiekunką kapeli ludowej „Szyszkowiacy” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie. Do dnia dzisiejszego wspiera zespoły ludowe na terenie powiatu lubartowskiego.

Od 1966 r. udziela się społecznie i bezinteresownie na niwie regionalnej, jest wieloletnim  członkiem Zarządu Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego, a od ponad 20 lat pełni funkcję Prezesa. Z Jej inicjatywy organizowane są m.in. sesje popularno – naukowe, konkursy, spotkania z lubartowianami zamieszkałymi w różnych częściach kraju i poza granicami, wystawy i różne formy popularyzujące zasłużonych ludzi oraz historię miasta. Pani Maria angażuje się w działalność wydawniczą przy publikacji kolejnych tomów cyklu „Lubartów i Ziemia Lubartowska”, wydawaniu kartek pocztowych, tomików poezji, wspomnień artystów wywodzących się z ziemi lubartowskiej. Wspiera wydawnictwa parafii św. Anny, Urzędu Miasta Lubartów, konsultuje biogramy zespołów ludowych i prowadzi lokalne kroniki. Od kilku lat Lubartowskie Towarzystwo Regionalne z inicjatywy Pani Marii dokumentuje Lubartów i jego mieszkańców w starej fotografii; prowadzone są kwesty na rzecz renowacji zabytkowych pomników na lubartowskim cmentarzu, dwukrotnie zorganizowano aukcję na renowację dzieł sztuki w barokowym kościele św. Wawrzyńca, w ramach pomocy finansowej oo. Kapucynom.

5. Jesteśmy zażenowani wybiórczym traktowaniem materiału historycznego oraz sposobem jego przedstawienia przez radnego Pana Jacka Mikołaja Tomasiaka podczas obrad wspomnianej sesji, a także formą przekazu informacji z w/w obrad przez Kanał S.

W naszym przekonaniu rzetelność i skrupulatność dziennikarska wymaga całościowego spojrzenia na działalność danej osoby,  dokładnego sprawdzenia przywoływanego materiału z innymi źródłami historycznymi, a także zrozumienia realiów epoki. Prezentowanie osoby Pani Marii Kozioł w zestawieniu z postacią Wojciecha Jaruzelskiego i czołgów z okresu stanu wojennego, stanowi jaskrawy przykład działań typowych dla propagandy   PRL-u.

 

Lubartów, dnia 1 czerwca 2013r.

Podpisali:

Ewa Sędzimierz (Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UM), Michał Filipowicz (Wolontariat Hospicyjny, Stowarzyszenie Hospicjum św. Anny), Zofia Zdunek (Lubartowskie Towarzystwo Regionalne), Janusz Ogrodowski (Prezes Stowarzyszenia Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie), Justyna Wereszczyńska (Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Niech się Serce obudzi” im. Jana Pawła II w Lubartowie), Marcin Socha (Prezes Stowarzyszenia „Alwernia” franciszkańskie dzieło promocji młodzieży i rodziny), ks. Józef Huzar (Dziekan dekanatu lubartowskiego), ks. Andrzej Majchrzak(Wicedziekan dekanatu lubartowskiego), ks. Stanisław Rząsa, ks. Mirosław Skałban, o. Krzysztof  Wyszyński, Krzysztof Wiącek (Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Lubartowie), Jolanta Tomasiewicz (Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie), Małgorzata Szczepaniak (Dyrektor Lubartowskiego Ośrodka Kultury), Małgorzata Smolarz, Małgorzata Filip, Marta Migal (Dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej w Lubartowie), Longin Tokarski (Kierownik Muzeum Regionalnego w Lubartowie), Jan Czekierda (Prezes Stowarzyszenia Hospicjum św. Anny w Lubartowie), Zbigniew Skrzypek, Grzegorz Szyszko (Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie), Krzysztof Świć (Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubartowie), Adam Banucha (Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej), Danuta Sienkiewicz (Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie), Anna Wójtowicz (Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie).