Wybiorą Radę Seniorów Miasta Lubartów na nową kadencję

INFORMACJA

Wybory do Rady Seniorów Miasta Lubartów (kadencja 2020-2024)

Zgodnie z Zarządzeniem Nr VIII/274/2019 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 17 grudnia 2019 roku w dniu 3 lutego 2020 roku odbędą się wybory do Rady Seniorów Miasta Lubartów (kadencja 2020-2024), które przeprowadzi powołana Zarządzeniem Nr VIII/270/2019 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 12 grudnia 2019 r. Komisja Wyborcza.

Kandydatem do Rady Seniorów Miasta Lubartów może być ten, kto:

  1. korzysta z pełni praw publicznych;

  2. stale zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Lubartów.

Kandydatów na członków Rady Seniorów zgłaszają:

  1. podmioty działające na rzecz osób starszych, w proporcji jeden kandydat na podmiot (potwierdzenie działania na rzecz osób starszych w statucie);

  2. grupa, co najmniej 30 seniorów zamieszkujących na terenie Miasta Lubartów.

UWAGA!!!

Podmioty działające na rzecz osób starszych, ale liczące więcej niż 30 członków mają prawo zgłosić więcej kandydatów w proporcji jeden kandydat na 30 członków podmiotu zgłaszającego.

Zgłoszenia dokonuje się na karcie zgłoszenia dostępnej w Urzędzie Miasta Lubartów ul. Jana Pawła II 12. Wzór karty zgłoszenia można pobrać również ze strony internetowej Urzędu Miasta www.lubartow.pl
z zakładki „Rada Seniorów”.

Do zgłoszenia kandydata do Rady Seniorów Miasta Lubartów grupa co najmniej 30 seniorów dołącza również listę osób udzielających poparcia kandydatowi zawierającą: imię, nazwisko, miejsce stałego zamieszkania, datę urodzenia i własnoręczny podpis każdej osoby udzielającej poparcia.

Do zgłoszenia kandydata do Rady Seniorów Miasta Lubartów przez podmioty działające na rzecz osób starszych w proporcji jeden kandydat na 30 członków podmiotu zgłaszającego dołącza się dokument potwierdzający liczbę członków organizacji na dzień zgłoszenia.

Kandydat do Rady Seniorów Miasta Lubartów składa oświadczenie potwierdzone własnoręcznym podpisem o:

1) wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Seniorów Miasta Lubartów;

2) korzystaniu z pełni praw publicznych;

3) stałym zamieszkaniu na terenie Gminy Miasto Lubartów;

4) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu (art. 6 ust. 1 lit.a RODO). oraz zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce „Rada Seniorów”.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta www.lubartow.pl w zakładce „Rada Seniorów” oraz w Urzędzie Miasta Lubartów ul. Jana Pawła II 12.

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 16 stycznia 2020 r. Karty zgłoszenia należy składać
w Urzędzie Miasta Lubartów ul. Jana Pawła II 12 w godzinach 7:30 – 15:00.

Wybory do Rady Seniorów Miasta Lubartów odbędą się w dniu 3 lutego 2020 r.
w godz.
8:00 – 15:00, w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, sala nr 10, ul. Jana Pawła II 12,
21-100 Lubartów.

UWAGA !!!

Uprawnionymi do głosowania są osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Przed głosowaniem wyborca zobowiązany jest okazać dokument tożsamości.

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta www.lubartow.pl lub pod nr tel. 81 855 10 60.