Wybór wniosków do budżetu obywatelskiego może się przedłużyć

Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta Lubartów obradowała w czwartek 7 stycznia. Radni dopuścili 16 wniosków do głosowania przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Dwa z nich zostały wcześniej negatywnie zaopiniowane przez Zespół do spraw opiniowania projektów przy Urzędzie Miasta Lubartów. Zdaniem przewodniczącego Zespołu, Piotra Turowskiego, ta rozbieżność może wydłużyć czynności związane z budżetem obywatelskim.

Do Budżetu Obywatelskiego Lubartowa mieszkańcy złożyli 23 wnioski, z czego w wyznaczonym terminie – od 26 października do 27 listopada 2015 r. – wpłynęły 22 wnioski i 1 został złożony po terminie.
Swoim zarządzeniem Burmistrz Miasta Lubartów powołał w Urzędzie Miasta Zespół ds. zaopiniowania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w składzie:

1. Piotr Turowski – Naczelnik Wydziału Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych – Przewodniczący Zespołu,
2. Ewa Sędzimierz – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Z-ca Przewodniczącego,
3. Beata Góźdź – Staszek – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Członek Zespołu,
4. Radosław Stępiński – Inspektor w Wydziale Infrastruktury Miejskiej – Członek Zespołu,
5. Artur Trocyk – Z-ca Naczelnika Wydziału Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych – Członek Zespołu,
6. Monika Więsyk – Naczelnik Wydziału Finansowego – Członek Zespołu.
Zespół ds. zaopiniowania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego po spotkaniach roboczych w dniach 9, 15 i 18 grudnia 2015 r. postanowił pozytywnie zaopiniować następujące wnioski:

1. Budowa placu zabaw na działce nr 83/17 przy ul. Łokietka
2. Przebudowa ul. Władysława Jagiełły
3. Wykonanie zjazdów i dojść do posesji przy ul. Północnej
4. Budowa systemu monitoringu wizyjnego etap I
5. Utwardzenie nawierzchni ulicy bocznej do ul. W. Śliwiny na wysokości dawnej filii SP1
6. Utworzenie małego placu zabaw na osiedlu Kopernika
7. Ścieżka rozwoju
8. Promocja miasta Lubartowa poprzez rodzimych artystów
9. Oświetlenie ulic Stefana Batorego, Zygmunta II Augusta
10. Przebudowa fontanny przy ul. Rynek I
11. Rozegrany Lubartów
12. L’ Art Festival
13. Wiata grillowa nad Wieprzem
14. Modernizacja placu zabaw przy ul. Chmielnej.
Zespół negatywnie zaopiniował następujące wnioski:
1. Wielofunkcyjny obiekt użyteczności publicznej
Projekt nie spełnił wymagań formalnych:
– za mała liczba osób popierających niezgodna z § 5 ust. 2 regulaminu
– nie wskazano kwoty potrzebnej do realizacji
– zadanie niemożliwe do zrealizowania w przeciągu jednego roku budżetowego, co jest niezgodne z § 1 ust. 3 regulaminu
2. Budowa systemu monitoringu wizyjnego etap II
Komisja uznała, że projekt nie spełnia wymagań określonych w § 7 ust. 1 regulaminu, dotyczących możliwości realizacji projektów, ponieważ nie może być zrealizowany jako samodzielny. Jego prawidłowe działanie jest uzależnione od wykonania projektu „Budowa systemu monitoringu wizyjnego etap I,” złożonego również w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, do zakresu którego odwołuje się wnioskodawca w opisie rzeczowym. W związku z powyższym, realizacja przedmiotowego projektu nie byłaby możliwa w przypadku wyboru go do realizacji bez wcześniejszego dokonania wyboru do wykonania I etapu.
3. Budowa chodnika z kostki brukowej przy ul. Łąkowej
Projekt niezgodny z § 3 ust. 2 regulaminu – inwestycja zlokalizowana na terenie nie będącym własnością Gminy Miasto Lubartów. Z ustaleń Komisji wynika, że Gmina Miasto Lubartów nie posiada wszystkich nieruchomości niezbędnych do wybudowania chodnika w ciągu ul. Łąkowej.
4. Wykonanie oświetlenia chodnika prowadzącego do osiedla mieszkaniowego przy zakładach Solbet Lubartów
Projekt niezgodny z §3 ust. 2 regulaminu – inwestycja zlokalizowana na terenie nie będącym własnością Gminy Miasto Lubartów. Cześć ze wskazanych w opisie działek nie stanowi własności Gminy Miasto Lubartów.
5. Kompleksowa rewitalizacja oraz rozbudowa infrastruktury drogowej i małej architektury na osiedlu Garbarskim
Projekt niezgodny z § 3 ust. 2 regulaminu – inwestycja zlokalizowana na terenie nie będącym własnością Gminy Miasto Lubartów (dz. nr 200/17- współwłasność, 200/16 wieczyste użytkowanie) oraz na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 5 (dz. nr 208/24) .
W projekcie nie przedstawiono zgody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wymaganej w § 5 ust. 6 (dz. Nr 208/18; 208/19)
6. Rozbudowa i renowacja Skateparku
Projekt niezgodny z §3 ust. 2 regulaminu* – inwestycja realizowana na terenie będącym w trwałym zarządzie Gimnazjum Nr 2 (cytat poniżej artykułu)
7. Lodowisko miejskie na ul. Rynek II
Komisja uznała, że projekt jest niezgodny z §7 ust. 1 regulaminu. Zadanie nie jest możliwe do realizacji ze względów technicznych wskazanych w załączonej ofercie : brak możliwości zniwelowania terenu do 1 cm, niedoszacowanie kosztów związanych ze wskazanymi w ofercie zadaniami leżącymi po stronie Miasta. Wątpliwości Komisji budzi termin realizacji projektu w ramach jednego roku budżetowego (co do zasady, lodowiska organizowane są w okresie zimowym, który trwa od grudnia do lutego lub marca, co sprowadza się do konieczności rozpatrywania zadania
w perspektywie kolejnych 2 lat budżetowych).
8. Street Workout Park
Projekt niezgodny z §3 ust. 2 regulaminu* – inwestycja realizowana na terenie będącym w trwałym zarządzie Gimnazjum nr 2.
9. AED Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny
Wniosek złożono po terminie.

Komisja Budżetowa przedstawiła do głosowania mieszkańców wszystkie wnioski pozytywnie zaopiniowane przez Zespół oraz następujące projekty, pomimo negatywnej opinii Zespołu:

1. Budowa chodnika z kostki brukowej przy ul. Łąkowej.
2. Kompleksowa rewitalizacja oraz rozbudowa infrastruktury drogowej i małej architektury na osiedlu Garbarskim.

Zgodnie z uchwałą dotyczącą budżetu obywatelskiego, teraz nad wybranymi przez komisję budżetową wnioskami powinni głosować mieszkańcy. Jednak zdaniem przewodniczącego Zespołu ds. opiniowania projektów w ramach BO, takie procedowanie jest niezgodne z wcześniej podjętą przez radnych uchwałą dotyczącą budżetu obywatelskiego.
– Z uwagi na fakt, że obydwa ze wskazanych przez Komisję Budżetową projektów w różnym zakresie naruszają § 3 ust.2 Załącznika nr 1 do uchwały Rady Miasta Lubartów Nr IX/51/15 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta, w mojej opinii, w zaistniałej sytuacji, przed ogłoszeniem listy projektów do głosowania powszechnego Burmistrz Miasta Lubartów powinien zwrócić się do Komisji ze wskazaniem zaistniałego naruszenia, a dopiero po uzyskaniu ostatecznego stanowiska Komisji podjąć dalsze czynności – uważa Piotr Turowski. – Wydłuży to czynności procedowania nad Budżetem Obywatelskim, jednak unikniemy w ten sposób wady prawnej, która mogłaby przynieść negatywne skutki w przyszłości.

(J.A.)

*Treść § 3 ust. 2 Załącznika:
„Propozycje projektów inwestycyjnych mogą być realizowane na terenie będącym własnością Gminy Miasta Lubartów, z wyłączeniem terenów będących w trwałym zarządzie szkół i placówek w rozumieniu ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) oraz żłobków w rozumieniu Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235).”