XXI Sesja RM

Obrady po raz kolejny rozpoczęła dyskusja nad porządkiem obrad. Radni Wspólnoty Lubartowskiej  chcieli wprowadzić dodatkowy punkt obrad, poświęcony uchyleniu mandatu jednego z radnych.

 Ze względu na ciągle zmienianą interpretację uchwały o ustaleniu opłat za przedszkole, jakiej dokonuje nadzór prawny wojewody, z porządku sesji wycofano ten punkt obrad.  Następnie w imieniu burmistrza Jerzego Zwolińskiego sprawozdanie z pracy jego i podległego urzędu złożył z-ca Jacek Krzysztof Świętoński. Poinformował radnych m.in. o: zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lubartów na rok szkolny 2008/2009; przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Mickiewicza, Nowodworskiej; ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie; wyrażeniu zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ulicy Słowackiego 12A, Nowodworskiej 18B, Parkowej, Kościuszki 28B; przyznaniu stypendiów w roku 2008 dla studentów szkół wyższych, będących mieszkańcami Lubartowa, przyznaniu Nagrody Burmistrza Miasta na rok 2008 za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej, twórczej i zawodowej. W kolejnym punkcie obrad radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do procedury scalania gruntów w rejonie ul. Gazowej i Nowodworskiej gdzie miasto stało się właścicielem 53 % gruntów i zgodnie z prawem może wnioskować o scalanie gruntów. W takiej sytuacji tereny miejskie zostaną zgrupowane w jeden obszar, zaś pozostali właściciele zostaną od nowa podzieleni pozostałym terenem. Na tym obszarze realizowany będzie projekt ?Czas na Lubartów?, dzięki któremu obszar ten będzie mógł zostać przeznaczony pod inwestycje. Miasto na ten cel uzyska wsparcie z funduszy europejskich w kwocie milion czterysta tys. Euro. Radni jednogłośnie poparli projekt tej uchwały. W kolejnym punkcie obrad radni podjęli uchwałę o nadaniu nazw ulicom nowo projektowanym w okolicach ul. Łąkowej i Al. Zwycięstwa. Również ta uchwała została podjęta jednogłośnie. W dalszej części skarbnik miasta przedstawiła propozycję zmian w budżecie. Nastąpiło m.in. wpisanie środków, jakie miasto wnosi jako wkład w organizację lotnej premii Tour de Pologne we wrześniu 2008. Przy dwóch głosach wstrzymujących rada podjęła tę uchwałę. Następnie rada podjęła uchwałę o zmianie nazwy ul. na os. Ks. J. Popiełuszki w efekcie ul. wzdłuż ogrodzenia SP. 3 nosić będzie nazwę ul. Szkolna. Ulica po przeciwnej stronie osiedla przy Wymiennikowni ciepła nazywać się będzie ul. St. Licińskiego. Natomiast ul. od ogrodzenia aż do ul. Piaskowej będzie nosić nazwę tak jak dotychczas ul. ks. Jerzego Popiełuszki. Zmiany te nie będą skutkować koniecznością zmian w zameldowaniu, ponieważ przy nowych ulicach nie ma w chwili obecnej żadnych budynków. Przy jednym głosie sprzeciwu rada zaakceptowała te zmiany. Następnie radni zapoznali się z protokołem  z kontroli  przeprowadzonej  przez komisję  rewizyjną  Rady  Miasta  w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Lubartowie i Miejskim Klubie Sportowym ?Lewart?. Wysłuchali również sprawozdania z działalności komisji Rady Miasta. Ostatnim punktem obrad tej sesji RM były wolne wnioski, w których przewodniczący Jacek Zalewski przedstawił opinię prawną o wniosku  klubu radnych Wspólnoty Lubartowskiej  w sprawie uchylenia mandatu Radnego Adamczyka. Zdaniem grupy radnych łączył on funkcję radnego z funkcją prezesa MKS Lewart, a klub korzysta z dotacji miejskich. Z opinii prawnej i przedstawionych dokumentów wynikało, że Adamczyk złożył 30 stycznia rezygnację z funkcji prezesa, a miał na to czas do 27 lutego. Natomiast sam wpis do KRS został dokonany w maju br. Z opinii radcy wynikało że zrzeczenie nastąpiło w momencie złożenia rezygnacji.     JP

foto: Konrad Wójcik