Zapraszają na marsze nordic walking

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” oraz Klub Aktywnych ART – FIT zapraszają na marsze nordic walking. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

karta zgłoszeniowa

Terminy i miejsca spotkań:
1) 26 czerwca 2016 g. 14.10 – KAMIONKA (start Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce)
2) 10 lipca 2016 g. 10.00 – LESZKOWICE (remiza w Leszkowicach)
3) 17 lipca 2016 g.10.00 – CZERNIEJÓW (remiza w Czerniejowie)
4) 31 lipca 2016 g.10.00 – LUBARTÓW (pod mostem kolejowym w Trzcińcu)
5) 7 sierpnia 2016 g.10.00 – KOCK ( skład budowlany przy ul. Polnej)
6) 14 sierpnia 2016 g.10.00 – PAŁECZNICA (zalew w Pałecznicy)
7) 28 sierpnia 2016 g.10.00 -FIRLEJ (GOSiR nad jeziorem Firlej)
Dojazd zawodników we własnym zakresie.
Marsze odbędą się na trasach 10 – 12 km.

Plakat nordic walking 3-page-001

Regulamin:

REGULAMIN REKREACYJNYCH MARSZY NORDIC WALKING

I .ORGANIZATORZY.

 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 2. Klub Aktywnych ART – FIT.

II. CELE IMPREZY.

 1. Promocja tras nordic walking LGD i walorów turystyczno – krajoznawczych terenu poprzez odbycie marszY nordic walkng na oznakowanych trasach.
 2. Instruktarz prawidłowego marszu nordic walking;
 3. Popularyzacja nordic walking jako masowej formy spędzania czasu wolnego.
 4. Promocja zdrowia i aktywności fizycznej.
 5. Promocja LGD i obszaru LSR.

III. TERMINY I MIEJSCA.

 1. 26 czerwca 2016 g. 14.10 – KAMIONKA (start Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce)
 2. 10 lipca 2016 g. 10.00 – LESZKOWICE (remiza w Leszkowicach)
 3. 17 lipca 2016 g.10.00 – CZERNIEJÓW (remiza w Czerniejowie)
 4. 31 lipca 2016 g.10.00 – LUBARTÓW (pod mostem kolejowym w Trzcińcu)
 5. 7 sierpnia 2016 g.10.00 – KOCK ( skład budowlany przy ul. Polnej)
 6. 14 sierpnia 2016 g.10.00 – PAŁECZNICA (zalew w Pałecznicy)
 7. 28 sierpnia 2016 g.10.00 -FIRLEJ (GOSiR nad jeziorem Firlej)

Dojazd zawodników we własnym zakresie.

Marsz odbędą się na trasach 10 – 12 km. 

IV. UCZESTNICTWO.

 1. W marszach nordic walking prawo startu mają osoby pełnoletnie. Osoby, które nie  ukończyły 18 lat mogą wystartować w marszu pod warunkiem podpisania oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego o uczestnictwie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

 2. Warunkiem dopuszczenia do marszu nordic walking będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o znajomości regulaminu i starcie w marszu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

 3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń obsługi marszu.

 4. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać prowadzącym marsz.

 5. Marsz nordic walking ma charakter rekreacyjny i  ewentualny pomiar czasu przejścia trasy, uczestnicy dokonują we własnym zakresie na posiadanych przez siebie urządzeniach.

V. ZGŁOSZENIA.

  1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w internecie na stronach: www.lgdlubartow.org.pl i www.artfit.bo.pl   lub w dniu marszu u organizatorów marszy.

  2. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego, akceptację regulaminu i podpis na liście uczestników.

  3. Lista uczestników będzie sporządzana w następujący sposób: osoby będą umieszczane na liście zgodnie z datą i godziną wpływu formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronach internetowych organizatorów, a w dalszej kolejności zgodnie z kolejnością zgłoszenia się osób na listę w dniu marszu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

  1. Organizatorzy zapewniają dla pierwszych 30 osób na liście zgłoszeniowej (posiadających numer zgodny z numerem na liście zgłoszeniowej) poczęstunek i wodę .

  2. Marsze odbywać się będą bez względu na pogodę.

  3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów marszy.

  4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie marszy, wynikające z winy uczestników marszy.