Zaproszenie do składu zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

 

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza

organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Lubartów do zgłaszania kandydatów do składu Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

Zgodnie z nowymi zasadami przeprowadzania konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego przyjętymi uchwałą Rady Miasta Nr XVI/102/2016 z dnia 17 maja 2016 roku. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego rozpatruje odwołania dotyczące zgłoszonych projektów „wstępnie zarekomendowanych negatywnie” i konsultuje je z wnioskodawcami.

Zespół składa się z:

  • 3 przedstawicieli Burmistrza Miasta Lubartów;

  • 3 przedstawicieli wskazanych przez Radę Miasta;

  • 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybranych w drodze losowania spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie Gminy Miasto Lubartów organizacje pozarządowe.

Zgłoszenia należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 w Biurze Obsługi Mieszkańców lub Sekretariacie (pok. 108) w terminie do dnia 6 września 2016r.

Termin losowania kandydatów zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie www.lubartow.pl