Zarząd manipuluje spółdzielcami i procedurami sądowymi!

Trzymanie się stołków i władzy za wszelką cenę ? oto motto i cel aktualnych władz Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie. Nie cofają się nawet przed wprowadzaniem w błąd Niezawisłego Sądu RP.Całe to zamieszanie wyszło na jaw przy rejestracji projektu statutu Spółdzielni uchwalonego 23 listopada 2007 r. przez Zgromadzenie Przedstawicieli SM, które w zasadniczy sposób zmieniło pierwotny projekt, przygotowany przez komisję statutową wybraną spośród obecnych członków Rady Nadzorczej. Z pewnością fakt ten nie spodobał się zarządowi, który za wszelką cenę próbował do tych zmian nie dopuścić. Stąd uzasadniona wydaje się być teza, że dalszy ciąg zdarzeń ma związek z powyższą porażką oL cjalnej wersji poprawek do statutu Spółdzielni. Obowiązująca od 31 lipca 2007 r. nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zastąpiła Grupy Członkowskie i Zebranie Przedstawicieli jednym Walnym Zgromadzeniem wszystkich członków Spółdzielni. 2 stycznia 2008 r. zarząd złożył w Sądzie Rejonowym w Lublinie uchwalony statut do rejestracji w KRS. Po posiedzeniu Sądu w dn. 25 marca 2008 r. Spółdzielnia została wezwana do dostosowania w przedłożonym statucie zapisów w par. 40, ust. 5, pkt.3, w zakresie określenia wymaganej większości dla podjęcia uchwały w sprawie podziału spółdzielni, do treści przepisu art.108, par.1, ustawy Prawo Spółdzielcze, w terminie 30 dni pod rygorem odmowy wpisu w tej części.

Zarząd Spółdzielni złożył 28 kwietnia 2008 r. do Sądu Rejonowego w Lublinie wniosek o zawieszenie postępowania rejestracji statutu. W uzasadnieniu powołuje się na potrzebę zwołania grup członkowskich /13/, a następnie uchwalenia poprawek w statucie przez zebranie przedstawicieli. Stwierdza, że uchwała dotycząca podziału na grupy została już podjęta i został ustalony już porządek obrad. Okazuje się, że powyższe uzasadnienie było nieprawdziwe, ponieważ zarząd przyjął podział na grupy członkowskie / 11, a nie 13 grup/ dopiero w dniu 8 maja 2008 r.(Protokół nr 19/2008), a Rada Nadzorcza zatwierdziła na posiedzeniu w dn. 16 maja 2008 r. (Protokół 2008 r.) Jest to oczywiste poświadczenie nieprawdy i wprowadzenie w błąd wymiaru sprawiedliwości. Zaniechanie działań przez zarząd Spółdzielni wymaganych przez Sąd Rejonowy, mające na celu usunięcie wad prawnych w statucie, przynosi krótkotrwałą korzyść dla zarządu w postaci przeprowadzenia zebrań przez dotychczasowe organy Spółdzielni tj. grupy członkowskie i zebranie przedstawicieli. Czy wszystko to w celu uzyskania absolutorium czy jeszcze czegoś więcej? Red.