Zgarnij 5 tys. zł na działania lokalne

Do 5000 zł dotacji może otrzymać młoda organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna z terenu powiatu lubartowskiego. Są to środki w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”, którego organizatorem jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, wspierana przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Lubartowie.DSC_0250-HDR(1)_Default

Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Dotację można przeznaczyć na realizację projektu w wielu sferach pożytku publicznego m.in.: pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność charytatywna lub na rzecz mniejszości narodowych, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyka i krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży, ratownictwo i ochrona ludności, promocja i organizacja wolontariatu, kultura, sztuka, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy. O przyznanie takiej dotacji mogą się ubiegać młode organizacje pozarządowe (działające nie dłużej niż 18 miesięcy od wpisania do KRS), osoba prawna i jednostka organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła lub związków wyznaniowych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne lub kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku. Organizacje mogą mieć charakter samopomocowy, a ich siedziba musi się znajdować na terenie województwa lubelskiego. Kwota przychodów organizacji ubiegającej się o dotację w okresie ostatnich 12 miesięcy nie może przekraczać 25 tysięcy zł. Ponadto o dotację może starać się grupa nieformalna – nie mniej niż trzy osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego. Mogą się o to ubiegać samodzielnie, składając wniosek lub z organizacją pozarządową z teren województwa lubelskiego. 4 sierpnia o godz. 10.00 w Sali Rycerskiej Starostwa odbędzie się bezpłatne szkolenie dotyczące wypełniania wniosków o dotacje. Już teraz można się na nie zapisać w OWES – Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, filia w Lubartowie, ul. Słowackiego 14 lub zgłosić na profilu facebookowym projektu. Wnioski można składać do 15 sierpnia. Dotowane projekty powinny być realizowane w okresie od 1 września do 31 października br. W Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Lubartowie systematycznie organizowane są dyżury doradcy, który podpowie, w jaki sposób skutecznie napisać wniosek o dotację. Zainteresowanych zapraszamy na stronę projektu: www.lubelskielokalnie.lbl.pl/ lub profil facebook: Lubelskie lokalnie – mikrodotacje FIO dla Powiatu Lubartowskiego.

Sylwia Nowokuńska