Kampania „Przeciw przemocy”

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie – członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  i grup roboczych w dniach 19.11.2020 – 10.12.2020 r. prowadzą kampanię informacyjno – edukacyjną  o nazwie Lubartowska Kampania „PRZECIW PRZEMOCY”. Głównym celem kampanii jest dotarcie do społeczności lokalnej z jak najszerszą celowaną informacją upowszechniającą problematykę przemocy w rodzinie, oraz przekazanie informacji o instytucjach świadczących pomoc rodzinie uwikłanej w przemoc. Jednym z działań podejmowanych w czasie kampanii jest zamieszczanie na łamach lokalnej prasy  „Lubartowiak” cyklu opracowanych artykułów traktujących o przemocy. Polecamy pierwszy z nich: „Kochaj, wychowuj, nie krzywdź”.

 

W związku z tym, że 19 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci ustanowiony przed 12 laty z inicjatywy szwajcarskiej fundacji ”Światowy Szczyt Kobiet” należy zwrócić uwagę na zjawisko ich krzywdzenia.

 

Doświadczanie przez dziecko przemocy ma bardzo poważne skutki, gdyż zaburza jego rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny.

Występują 4 rodzaje przemocy wobec dziecka:

– fizyczna,

– psychiczna,

– seksualna

– oraz szeroko rozumiane ZANIEDBYWANIE.

Przemoc fizyczna to każda forma fizycznego przymusu lub przemocy ze strony rodzica lub opiekuna, czyli osoby odpowiedzialnej za dziecko  prowadząca do urazu fizycznego, psychicznego lub wiążąca się z ryzykiem takiego urazu.

Przemoc psychiczna jest najczęściej przewlekłą, nie fizyczną szkodliwą interakcją między rodzicem, opiekunem a dzieckiem. Obejmuje zarówno działania jak ich zaniechanie.

Wykorzystywanie seksualny dziecka przez osobę dorosłą ma silnie niszczący wpływ
na wszystkie sfery funkcjonowania dziecka.

Zaniedbywanie często towarzyszy przemocy psychicznej wobec dziecka
i charakteryzuje się zaniedbywaniem potrzeb fizycznych i psychicznych dziecka oraz negatywnymi skutkami zdrowotnymi i rozwojowymi.

Zadawanie bólu, upokarzanie młodego i słabszego człowieka prowadzi do częstszych zachowań antyspołecznych, gorszej nauki, niższej samooceny, mniejszej ilości przyjaciół
i gorszych relacji z rodzicami, natomiast w skrajnych przypadkach może skutkować  autoagresją, okaleczeniem a w tym samobójstwem.

Świadomość istnienia zjawiska krzywdzenia dzieci powoduje tym większą potrzebę popularyzacji pozbawionego przemocy stylu wychowania dzieci.

To właśnie rodzice lub opiekunowie są zobowiązani stworzyć dziecku klimat bezpieczeństwa, miłości i akceptacji oraz pozwolić nabywać w nim kompetencje, poznawać świat i rządzące nim prawa. To w układzie rodzinnym dziecko buduje swoje pierwsze relacje i więzi, wreszcie rozwija się we wszystkich obszarach życia. Trzeba pamiętać, że dziecko w okresie swojego rozwoju szczególnie potrzebuje wsparcia i miłości. Docenianie i towarzyszenie dziecku, które wyraża się wsparciem i zainteresowaniem oraz okazywaniem miłości tworzy fundament udanego życia. Dzieci rodziców, którzy nauczyli je podstawowych zasad i umiejętności właściwego reagowania, na ogół zachowują rozwagę w sytuacjach trudnych, a gdy mimo wszystko dojdzie do krzywdzenia, częściej ujawniają ten fakt i szukają pomocy. Budowanie własnej wartości prowadzi do zaufania osobistej umiejętności myślenia i radzenia sobie                                 z życiowymi wyzwaniami.

Należy jednak pamiętać, że aby sytuacje te miały miejsce potrzebny jest czas. Czas, którego nie zastąpią piękne zabawki czy drogie ubrania. Czas, w którym można porozmawiać  i pobyć ze sobą blisko. Bądźmy również świadomi tego, że najskuteczniejszą metodą nauczania jest modelowanie, czyli fakt naśladowania przez dziecko zachowań rodzica bądź opiekuna.

Zatem to MY DOROŚLI  wymagajmy przede wszystkim od siebie !

*   *   *

Jeżeli zauważasz sytuacje, które mogą świadczyć o tym, że jakiekolwiek dziecko może doświadczać przemocy, albo być zaniedbywane skontaktuj się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubartowie; tel. 855 44 50 lub, email: poczta@mops–lubartow.pl lub [email protected]

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie w Lubartowie