Słoneczna jesień życia w gminie Lubartów

Społeczeństwo polskie staje przed wyzwaniami wynikającymi ze zmian w strukturze demograficznej ludności. Wydłużanie się przeciętnego dalszego trwania życia oraz niski poziomu dzietności wskazują na pogłębianie się procesu starzenia społeczeństwa. Prognozuje się, że populacja osób w wieku 60+ w połowie XXI będzie stanowiła ponad 40% ogółu ludności. W przypadku Gminy Lubartów będzie to liczba niemal 5000 osób. Nic więc dziwnego, że polityka społeczna wobec osób starszych została uznana przez rząd za jeden z priorytetów. Chodzi tu o kwestie związane z sytuacją materialną i mieszkaniową seniorów, zapewnieniem im dostępu do opieki zdrowotnej, jak również z aktywnością zawodową, społeczną, edukacyjną, kulturalną czy sportową osób starszych. Obecnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad dokumentem: Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Solidarność. Uczestnictwo, który wyznaczy kierunki polityki społecznej wobec osób starszych w Polsce.

Gmina Lubartów to miejsce, w którym osoby starsze od lat znajdują wsparcie w wielu dziedzinach swojego życia. Ponad 10-letnia aktywność w tym zakresie przyniosła wymierne rezultaty szczególnie w zakresie integracji międzypokoleniowej, zmiany stereotypów dotyczących miejsca i ról społecznych ludzi starszych, stosunku do własnej i cudzej dojrzałości i starości, kreowania modelu emeryta – człowieka nowoczesnego, samodzielnego, takiego, który chce i potrafi aktywnie uczestniczyć we współczesnym świecie.

Jednym z elementów prowadzonej przez gminę polityki senioralnej są obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, który został w 1990 r. ustalony przez Organizację Narodów Zjednoczonych na dzień 1 października. Corocznie od 11 już lat w budynku Szkoły Podstawowej w Skrobowie spotykają się seniorzy oraz osoby, które mają znaczący wpływ na kształtowanie postaw i inicjowanie działań, mających poprawić jakość życia starszych mieszkańców w Gminie Lubartów. Liczba uczestników za każdym razem wyczerpuje możliwości organizacyjne w tym zakresie. Tak też było i w tym roku. Po raz kolejny organizacją obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych pod patronatem Wójta Gminy Lubartów zajęli się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie, a także uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej w Skrobowie.

Część oficjalną spotkania wypełniły podziękowania i życzenia skierowane do seniorów przez Wójta Gminy Lubartów Krzysztofa Kopyścia i Przewodniczącego Rady Gminy Lubartów Stanisława Borzęckiego. Na ręce Przewodniczącej Rady Seniorów Gabrieli Zawadewicz przekazane zostały symbolicznie kwiaty dla wszystkich osób starszych w Gminie Lubartów. W części artystycznej zebrani goście obejrzeli i wysłuchali zespół młodzieżowy pod kierunkiem Katarzyny Ogrodowskiej, Teresę Rodak z wierszem własnego autorstwa, Zespół „Senioritki” w repertuarze poetycko-muzycznym pod kierunkiem Marzanny Choduń oraz Zespół Ludowy „Sławiniacy” z Lublina z repertuarem ludowym i patriotycznym. Kolejna część spotkania upłynęła bardzo szybko przy wspólnej zabawie, przeplatanej poczęstunkiem. W tegorocznym menu znalazły się pierogi wykonane przez Klub Seniora ze Skrobowa z soczewicą i grzybami (z wyprawy seniorów na grzybobranie). Każdy uczestnik spotkania otrzymał symboliczny upominek z życzeniami i wykonany własnoręcznie przez seniorów kotylion. Nad przebiegiem uroczystości czuwali nieprzerwanie organizatorzy, których dzielnie wspomagali wolontariusze ze szkoły w Skrobowie pod opieką Doroty Gwiazdy.

Dopasowana tematycznie dekoracja, wyborny poczęstunek, oprawa artystyczna i słowa, które zostały wypowiedziane podczas spotkania wskazują na sposób postrzegania osób starszych w Gminie Lubartów, szacunek dla ich osiągnięć, wdzięczność za wkład w wychowanie kolejnych pokoleń i przygotowanie nam wszystkim godnych warunków do życia, nauki i pracy.

Wójt Gminy Lubartów przekazuje wszystkim seniorom serdeczne podziękowania, wyrazy wdzięczności i najserdeczniejsze życzenia, zapewniając jednocześnie, że dołoży wszelkich starań by słoneczna jesień życia była udziałem każdego starszego mieszkańca Gminy Lubartów.

ig