Przetargi

01 – OGŁOSZENIE O PRZETARGU

DOMAR_LOGOZarząd PHU „Domar” S. A. z siedzibą w Lublinie ul. Zamojska 29, NIP 946-21-26-510, wpis  do KRS numer 0000053062, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS,  kapitał zakładowy 973.300 zł.  (opłacony w całości) ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż nieruchomości:
1)    położonej w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 37, składającej się z działki budowlanej o pow. 630 m² z prawem użytkowania wieczystego, zabudowanej budynkiem o pow. 659 m² z prawem własności. Cena wywoławcza 1.684.000,- zł (zwolniona z podatku VAT), wadium 52.000,- zł.;
2)    położonej w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 29, składającej się z działki budowlanej o pow. 490 m² z prawem użytkowania wieczystego w ½ części, zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym o pow. 402 m² z prawem własności do ½ części (parter o pow. 201 m²). Cena wywoławcza 490.000,- zł (zwolniona z podatku VAT), wadium 20.000,- zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium najpóźniej do dnia 6 czerwca 2014 r. w kwocie odpowiedniej dla danej nieruchomości, na rachunek: 69 1240 1503 1111 0010 0359 9382. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Przetarg” do dnia 10 czerwca 2014 r. do godz. 14 w siedzibie Spółki lub listownie (obowiązuje data wpływu). Spółka zastrzega, że w przypadku ofert zbliżonych cenowo (różnica mniejsza niż 10%) może być przeprowadzony dodatkowy przetarg ustny. Spółka zastrzega również możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje oraz regulamin przetargu udostępniane są w siedzibie Spółki, informacje także telefonicznie: (81) 532-40-30 lub drogą elektroniczną – [email protected].