Aby było bezpiecznie w okresie grzewczym

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubartowie
DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Cel: zapewnienie akceptowalnego stanu bezpieczeństwa w czasie okresu zimowego 2019/2020.

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym i występowaniem niskich temperatur, jak również mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych – przede wszystkim budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) – w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji gazowych.

Przypominam również o obowiązku bezzwłocznego usuwania wszystkich nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, zatrucie gazem albo porażenie prądem elektrycznym.

Jednocześnie informuję, że kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać, w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów i przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Ponadto należy wskazać, że do głównych obowiązków właścicieli i zarządców, należy dbałość o należyty stan techniczny budynków, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji obiektów budowlanych przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania połaci dachowych oraz elementów elewacji budynku, usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. zobowiązuje właścicieli i zarządców do wykonywania okresowych kontroli, ze zwróceniem szczególnej uwagi w stosunku do obiektów podwyższonego ryzyka, tj. konstrukcji lekkich przykryć o dużych rozpiętościach, w których może przebywać znaczna liczba osób (np. hal sportowych, widowiskowych, sal gimnastycznych, basenów, hal wystawowych i handlowych, magazynowo-produkcyjnych, w tym budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m² itp.) – obiektów szczególnie wrażliwych na obciążenie śniegiem.

Ponadto należy pamiętać, iż niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać duże zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego też muszą być one prowadzone ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Sankcje karne:

Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Ponadto kto nie spełnia obowiązku wykonywania okresowych kontroli stanu technicznego w myśl art. 62 ust. 1 pkt 1-4a podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane). Kontrolę wykonywania powyższych obowiązków prowadzą organy nadzoru budowlanego.

Z up. Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w Lubartowie

mgr inż. Michał Filipowicz

– ekspert nadzoru budowlanego