Konsultacje społeczne nt. rewitalizacji

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Lubartów

o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Lubartów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Miasta Lubartów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy interesariusze rewitalizacji wymienieni w art. 2 Ustawy o rewitalizacji, w szczególności:

– mieszkańcy obszaru rewitalizacji,

– pozostali mieszkańcy miasta,

– właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na terenie miasta, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej,

– podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,

– podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,

– jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, oraz organy doradcze i konsultacyjne gminy;

– organy władzy publicznej,

– inne podmioty, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 3 listopada 2023 roku do 8 grudnia 2023 roku
w następujących formach:

a) zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miasta Lubartów w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów www.lubartow.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej www.umlubartow.bip.lubelskie.pl, który należy przesłać na adres [email protected] lub złożyć osobiście/przesłać pocztą na adres siedziby Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów;

– formularz konsultacyjny dostępny jest także w wersji online pod linkiem https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubartow_kr_formularz     

b) zbieranie uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej www.lubartow.pl    

– link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubartow_kr_ankieta     

c) otwartego spotkania konsultacyjnego on-line, podczas którego zbierane będą uwagi
do projektu uchwały wraz z załącznikiem. Spotkanie zaplanowano na dzień 14 listopada
2023 r., na godzinę 15.30.
 

– link do spotkania: https://us06web.zoom.us/j/83192449490?pwd=kYjJfH59sJTsMs8U6AknqM8n0OKwCz.1

Projekt uchwaływ sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasto Lubartówjest dostępny na stronach internetowych www.lubartow.pl  i www.umlubartow.bip.lubelskie.pl  oraz wyłożony w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów, pokój nr 207.