Program Ograniczania Niskiej Emisji – nabór uzupełniający

Ogłoszenie

o uzupełniającym naborze wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów w 2018 r.

W związku z wystąpieniem oszczędności w ramach realizowanych zadań, Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza uzupełniający nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/151/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów.

(Link: https://umlubartow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//24-151-2017.pdf).

Program obejmuje dofinansowanie działań polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, w lokalach i budynkach znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Lubartów, na:
– podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
– ogrzewanie elektryczne,
– ogrzewanie gazowe,
– pompy ciepła.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie: od 7 listopada 2018 r. do 20 listopada 2018 r., w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Warunki udziału w Programie:

 1. Podstawą uczestnictwa w Programie jest złożenie:

 1. wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Lubartów na realizację zadania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

 2. dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku/lokalu (np. aktualny wypis z księgi wieczystej, kserokopia aktu notarialnego).

 3. harmonogram rzeczowo-finansowy planowanej inwestycji dotyczącej zmiany sposobu ogrzewania budynku/lokalu – załącznik nr 2.

 1. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą należy przedłożyć dokumenty i informacje określone w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
  w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów
  z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

 1. Zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, a także wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych albo oświadczenia
  o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 1. W przypadku budynku/lokalu należącego do kilku właścicieli wniosek składa każdy
  ze współwłaścicieli lub jeden ze współwłaścicieli dołączając jednocześnie pełnomocnictwo notarialne.

 2. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Miasta Lubartów.

 3. W dniu składania wniosków pracownicy nie będą sprawdzać ich poprawności.

 4. Złożone wnioski będą rozpatrywane przez komisję wg następujących kryteriów:

a) kolejność złożonych wniosków;

b) kompletność i poprawność złożonego wniosku (złożony w terminie na właściwym formularzu, wypełnione wszystkie wymagane pozycje, dołączono wszystkie wymagane załączniki, wniosek i harmonogram rzeczowo-finansowy opatrzony podpisami właściciela/ współwłaścicieli budynku);

c) osiągnięty efekt ekologiczny.

 1. Jedna osoba może złożyć jednorazowo jeden wniosek.

 2. Dotacja wypłacana jest na podstawie umowy zawartej między Wnioskodawcą a Gminą Miasto Lubartów.

 3. Dotacja zostanie wypłacona po zakończeniu zadania, złożeniu wniosku o rozliczenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 3 oraz kontroli realizacji zadania. Do wniosku o rozliczenie należy dołączyć faktury i rachunki potwierdzające poniesione wydatki oraz dokumenty wymienione w podpisanej umowie, potwierdzające zakres, termin i prawidłowość wykonanych prac.

 4. Maksymalnie dotacja może wynieść do 50% poniesionych, udokumentowanych przez Wnioskodawcę kosztów realizacji zadania, w kwocie nie wyższej niż 5 000,00 zł.

 5. Przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta Lubartów.

 6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z uzyskaniem dotacji.

 7. Dotacja zostanie udzielona na dofinansowanie tzw. kosztów koniecznych realizacji zadania poniesionych w danym roku budżetowym, w szczególności na:

  1. koszty demontażu istniejących źródeł grzewczych na paliwo stałe;

  2. koszty zakupu i montażu fabrycznie nowego źródła ogrzewania z niezbędnym oprzyrządowaniem;

  3. koszty zakupu, montażu, wymiany lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania związanej z nowym sposobem ogrzewania;

  4. koszty podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej i wykonania przyłącza;

  5. koszty podłączenia do sieci gazowej i wykonania przyłącza gazowego.

 1. Dotacja nie może być wykorzystana na:

 1. dokumentację sporządzoną w ramach przygotowania zadania;

 2. zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia mieszkań;

 3. budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych i gazowych.

 1. Warunkiem wypłaty dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących źródeł grzewczych na paliwo stałe oraz poddanie się w tym zakresie kontroli komisji.

 2. Zadania objęte dofinansowaniem w 2018 roku powinny zostać zrealizowane do 10 grudnia 2018 roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/151/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów, dopuszcza się uznanie jako kosztu realizacji zadania, wydatków poniesionych na zakup towarów przed terminem realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż w roku poprzedzającym rok wymieniony w ogłoszeniu o naborze wniosków i nie wcześniej, niż data wejścia w życie ww. uchwały: tj. 20.05.2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, pok. 207 i 208 lub pod numerami telefonu 81 854 46 20, 81 854 46 22.