Program Ograniczania Niskiej Emisji – nabór wniosków

Ogłoszenie

o naborze wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów w 2017 r.

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/151/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów.

(Link: https://umlubartow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//24-151-2017.pdf).

Program obejmuje dofinansowanie działań polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, w lokalach i budynkach znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Lubartów, na:
– podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
– ogrzewanie elektryczne,
– ogrzewanie gazowe,
– pompy ciepła.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w okresie: od 21 czerwca 2017 r., godz. 7.30
do 28 czerwca 2017 r., godz. 15.30
w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12.

Warunki udziału w Programie:

 1. Podstawą uczestnictwa w Programie jest złożenie:

 1. wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Lubartów na realizację zadania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

 2. Dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku/lokalu (np. aktualny wypis z księgi wieczystej, kserokopia aktu notarialnego).

 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy planowanej inwestycji dotyczącej zmiany sposobu ogrzewania budynku/lokalu – załącznik nr 2.

 1. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą należy przedłożyć dokumenty i informacje określone w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
  w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów
  z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

 1. Zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, a także wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych albo oświadczenia
  o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 1. W przypadku budynku/lokalu należącym do kilku właścicieli wniosek składa każdy
  ze współwłaścicieli lub jeden ze współwłaścicieli dołączając jednocześnie pełnomocnictwo notarialne lub z potwierdzeniem przez Urząd własnoręczności podpisu do reprezentowania pozostałych właścicieli.

 2. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Miasta Lubartów.

 3. W dniu składania wniosków pracownicy nie będą sprawdzać ich poprawności.

 4. Złożone wnioski będą rozpatrywane przez komisję wg następujących kryteriów:

a) kolejność złożonych wniosków;

b) kompletność i poprawność złożonego wniosku (złożony na właściwym formularzu, wypełnione wszystkie wymagane pozycje, opatrzony podpisem beneficjenta, dołączono wszystkie wymagane załączniki).

c) osiągnięty efekt ekologiczny.

 1. Jedna osoba może złożyć jednorazowo jeden wniosek.

 2. Dotacja wypłacana jest na podstawie umowy zawartej między Wnioskodawcą a Gminą Miasto Lubartów.

 3. Dotacja zostanie wypłacona po zakończeniu zadania, po złożeniu wniosku o rozliczenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 3 oraz po kontroli realizacji zadania. Do wniosku o rozliczenie należy dołączyć oryginały faktur i rachunków oraz dokumenty wymienione w podpisanej umowie, potwierdzające zakres, termin i prawidłowość wykonanych prac.

 1. Maksymalnie dotacja może wynieść do 50% poniesionych, udokumentowanych przez Wnioskodawcę kosztów realizacji zadania, w kwocie nie wyższej niż 5 000,00 zł.

 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu w 2017 roku wynosi 105 000,00 zł. Przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta Lubartów.

 3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z uzyskaniem dotacji.

 4. Dotacja zostanie udzielona na dofinansowanie tzw. kosztów koniecznych realizacji zadania poniesionych w danym roku budżetowym, w szczególności na:

  1. koszty demontażu istniejących źródeł grzewczych na paliwo stałe;

  2. koszty zakupu i montażu fabrycznie nowego źródła ogrzewania z niezbędnym oprzyrządowaniem;

  3. koszty zakupu, montażu, wymiany lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania związanej z nowym sposobem ogrzewania;

  4. koszty podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej i wykonania przyłącza;

  5. koszty podłączenia do sieci gazowej i wykonania przyłącza gazowego.

 1. Dotacja nie może być wykorzystana na:

 1. dokumentację sporządzoną w ramach przygotowania zadania;

 2. zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia mieszkań;

 3. budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych i gazowych.

 1. Warunkiem wypłaty dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących źródeł grzewczych na paliwo stałe oraz poddanie się w tym zakresie kontroli komisji.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Strategii Rozwoju Funduszy Zewnętrznych, pok. 207 i 208 lub pod numerami telefonu 81 854 46 20,
81 854 46 22, na stronie internetowej
www.lubartow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubartów.