W Lubartowie powstaną ścieżki rowerowe

Urząd Miasta Lubartów 15 lutego ogłosił przetarg dotyczący budowy m.in. ścieżek rowerowych w Lubartowie, w ramach projektu Mobilny LOF. Termin składania ofert w przetargu upływa 1 marca.

Przetarg dotyczy w pierwszej części rozbudowy ulic Lubelskiej, Rynek I, Słowackiego i Batalionów Chłopskich w Lubartowie w zakresie budowy ciągów pieszych, dróg rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych. Planowane są roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, budowa nowej konstrukcji dróg rowerowych i konstrukcji ciągów pieszych. Ponadto będzie wymiana nawierzchni na kostkę bezfazową na chodnikach, na których dopuszczony zostanie ruch rowerowy, regulacja wysokościowa istniejących ciągów pieszych. Planowane jest nowe oznakowanie ulic związane z wydzieleniem jezdni pasa dla rowerów oraz oznakowanie ciągów pieszych i rowerowych, wykonanie wiat rowerowych oraz stojaków na rowery, przestawienie wiat przystankowych. Zostanie nasadzona nowa roślinność. Ma zostać przebudowana sieć i urządzenia zlokalizowane w rejonie skrzyżowania ulic Kolejowej, Lubelskiej i Piaskowej oraz skrzyżowania ulic Batalionów Chłopskich, Słowackiego, Wierzbowej, usunięte zostaną kolizje telekomunikacyjne z projektowanymi ścieżkami rowerowymi. Zakończenie prac planowane jest do 30 listopada br.

Druga część przetargu obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej ( na działce nr 439/7) pomiędzy ulicą Lubelską i ulicą Powstańców Warszawy w zakresie przebudowy miejsc postojowych i zjazdów. prace obejmą rozbiórkę istniejącej nawierzchni parkingów, rozbiórkę istniejących elementów obramowania jezdni, roboty ziemne, wykonanie nowej konstrukcji miejsc postojowych. Termin zakończenia prac to 31 października br.

Prace zostaną wykonane w ramach projektu Mobilny LOF, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Sylwia Cichoń