Dyrektor zwalniał… zwolnili dyrektora

Radwański odwołany. Nowym dyrektorem szpitala w Lubartowie został Waldemar Dudziak.
Jak poinformowała nas w rozmowie telefonicznej wicestarosta Anna Bielińska, z dniem 9 kwietnia 2009 roku nowym dyrektorem SP ZOZ w Lubartowie będzie Waldemar Dudziak. Na wczorajszym posiedzeniu Zarządu Powiatu podjęto decyzję o odwołaniu Rafała Radwańskiego z pełnienia funkcji dyrektora szpitala. Decyzja zarządu poprzedzona została jednogłośną opinią Rady Społecznej ZOZ w Lubartowie o utracie przez pana Radwańskiego zdolności do kierowania szpitalem. Jeszcze w poprzednim numerze ?Lubartowiaka? dyr. Radwański usiłował przekonywać Czytelników, że wszystkie jego decyzje mają na celu dobro szpitala i lubartowskich pacjentów. A tekst w gazecie był zmanipulowany. Jak widać nawet władze powiatu nie dały wiary jego wyjaśnieniom. A może oczekiwany przez wszystkich skutek odniosły nasze publikacje i list skierowany do starosty przez burmistrza w dniu 20 marca o następującej treści: Sz. P. Marian Starownik Starosta Powiatu Lubartowskiego Szanowny Panie Starosto zwracam się do Pana w niepokojącej sprawie dotyczącej lubartowskiego szpitala. Oto od kilku tygodni docierają do mnie sygnały o szkodliwym działaniu dyrekcji szpitala w zakresie polityki kadrowej. Przychodzące do mnie, pojedyncze osoby twierdziły, że dyrektor podejmuje decyzje o zwalnianiu doświadczonych fachowców z wieloletnim stażem, w zamian zastępują ich lekarze młodzi, często bez specjalizacji. Ostatnio gościłem osoby, które jak się okazuje, rzeczywiście otrzymały wypowiedzenia z pracy. Są to lekarze cieszący się dużym uznaniem u pacjentów, o czym świadczą ilości przyjęć. Podobno jest to działanie związane z wprowadzeniem planu restrukturyzacji. Jeśli laki plan jest, to powinien on być jawny i jasny dla zatrudnionych w SP ZOZ Lubartów pracowników. Powinien również spełniać kryterium zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu i dopiero na kolejnym miejscu zapewnić racjonalną gospodarkę finansową szpitala. Jeśli zaś planu nie ma, a decyzje dyrekcji są decyzjami doraźnymi, to występuje wielkie prawdopodobieństwo chaotycznego, szkodliwego działania, które zagrozić może zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego i zdecydowanie obniżyć jakość usług. Występuje również inne zagrożenie. Mogą być zwalniani niewygodni, a pozostawiani mierni ale bierni, a zatrudniani tzw. swoi. Zgłaszam do Pana ten problem jako osoby odpowiedzialnej za nadzór społeczny nad działalnością SPZ0Z i ze względu na istotę i znaczenie problemu, proszę o szybkie zainteresowanie się tą bulwersującą sprawą. Występuję do Panu jako osoba żywotnie zainteresowana zdrowiem mieszkańców Lubartowa. Proszę o szybką interwencję i zwrotną informację o stanie faktycznym w tej sprawie. Z poważaniem. Burmistrz Miasta Lubartów – Jerzy Zwoliński Lubartów dn.20.03.2009r.
Pomimo, że pan starosta burmistrzowi nie odpowiedział, decyzja o odwołaniu dyrektora Radwńskiego została podjęta. Mamy nadzieję, że złe decyzje personalne zostaną cofnięte, a lubartowskiemu szpitalowi uda się wreszcie wyjść na prostą. Jednocześnie zapowiadamy , że rozwojowi sytuacji w szpitalu będziemy przyglądać się z wielką uwagą.
Waldemar Dudziak (ur. 1955 w Lublinie) ? polski związkowiec, wojewoda lubelski w latach 2000-2001. Ukończył studia magisterskie w Instytucie Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przez wiele lat pracował w Fabryce Samochodów Ciężarowych. Od 1980 należy do NSZZ „Solidarność”. W 1992 został członkiem zarządu regionu związku, do 1998 był sekretarzem i skarbnikiem, następnie do 2000 jego przewodniczący. 28 lutego 2000 został powołany na stanowisko wojewody lubelskiego. Funkcję tę pełnił do końca rządu Jerzego Buzka, tj. do 22 października 2001. Od 2002 był wiceprezesem Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, następnie do 2007 prezesem tego przedsiębiorstwa.