LOK wznawia zajęcia

Od 8 czerwca Lubartowski Ośrodek Kultury planuje wznowić zajęcia. W związku z epidemią będzie to stopniowe wprowadzanie zajęć wraz z zastosowaniem reżimu sanitarnego. Placówka prosi dotychczasowych uczestników zajęć o wyrozumiałość. Należy dostosować ilość uczestników do metrażu poszczególnych sal oraz specyfiki zajęć. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany będzie do wypełnienia ankiety uczestnictwa za każdym razem, gdy będzie odwiedzał budynek LOK (do pobrania ze strony loklubartow.pl).

Uczestnicy zajęć będą zobowiązani do zapoznania się z dokumentem pn. „Regulamin organizowania zajęć w Lubartowskim Ośrodku Kultury podczas epidemii” dostępnym na stronie www.loklubartow.pl 

Zajęcia odbywać się będą zgodnie z nowym harmonogramem, który będzie dostępny na stronie internetowej LOK do dnia 6 czerwca. Opiekunów prawnych oraz pełnoletnich uczestników LOK prosi o kontakt telefoniczny pod nr tel. 81 855 22 42 w celu potwierdzenia chęci uczestnictwa.

LOK wznawia poniższe zajęcia:- 

-Akademia Ekspresji Wokalnej
– Hip Hop
– Warsztaty literacko – plastyczne
– Atelier Śpiewu – Muzyka Świata
–  Zumba
–  Klub Fantastyki Zielony Smok
–  Szachy
– Warsztaty Kuglarskie
–  Warsztaty teatralne

Regulamin prowadzenia zajęć w LOK:

1.W celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia zakażenia COVID- 19, rozkład zajęć zostanie zmodyfikowany w taki sposób, aby jednorazowo w zajęciach mogła wziąć udział taka liczba wychowanków, która pozwala na zachowanie bezpiecznej odległości od siebie ( 2 m). Zaktualizowany rozkład zajęć zostanie przekazany rodzicom drogą mailową lub telefonicznie przez instruktorów danych grup 2. Rozkład zajęć zajęć ułożony jest tak, by nie doprowadzać do gromadzenia się dzieci w holu i na korytarzach placówki. Apeluje się o punktualność przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć. Odstępy w zajęciach będą pozwalały na przeprowadzenie dezynfekcji pomieszczeń i przygotowania się do kolejnych zajęć. 3.Wszelki kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywać się będzie drogą elektroniczną lub telefonicznie. Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków nie mogą wejść do siedziby LOK. Do LOK wchodzą wyłącznie wychowankowie. 4. Uczestnicy zajęć LOK oraz jego domownicy muszą być zdrowi i nie wykazywać objawów żadnej choroby. 5. Wchodząc na teren LOK każda osoba wchodząca musi wypełnić ankietę w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Rodzice powinni zapoznać się także z informacją o czynnikach ryzyka COVID-19 oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia. Ankieta będzie dostępna na stronie internetowej www.loklubartow.pl W zajęciach mogą wziąć udział tylko osoby, którzy przy wejściu do LOK złożą wypełnione ankiety. Ponadto zobowiązani są do dezynfekcję rąk, używanie masek ochronnych oraz zostanie im zmierzona temperatura przez pracowników LOK.

Przyjmowanie uczestników na zajęcia:

1. Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków/uczestników zajęć LOK zobowiązani są do wypełnienia ankiety w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 w każdym dniu zajęć, w których ma uczestniczyć dziecko/osoba dorosła. Formularze będą dostępne przy wejściu do placówki oraz na stronie internetowej (zalecamy wcześniejsze pobrania ze strony www.loklubartow.pl internetowej (zalecamy wcześniejsze pobrania ze strony www.loklubartow.pl i wypełnienia w domu). 2.Wychowankowie przebywający w placówce nie przynoszą ze sobą niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawki, plecaki, artykuły spożywcze). 3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania i używania maseczek na całym terenie LOK 4.Każdemu wychowankowi wchodzącemu do LOK, wyznaczony pracownik dokona pomiaru temperatury, za zgodą rodzica/ opiekuna prawnego, zawartą w ankiecie. 5. Wszystkie osoby wchodzące do LOK przed rozpoczęciem zajęć muszą zdezynfekować ręce w holu LOK, za zgodą rodzica/opiekuna prawnego zawartą w ankiecie. 6. Przy wejściu do LOK na wychowanków będzie czekał pracownik, który wskaże, gdzie odbywać się będą zajęcia. Nie będzie możliwości korzystania z szatni. 7.Zaleca się zachowanie 2- metrowego dystansu pomiędzy osobami, zarówno w holu jak i na całym terenie LOK 8. Podczas prowadzenia zajęć instruktor zobowiązany jest do zachowywania możliwie jak najdalszego dystansu, będzie także wyposażony w maseczkę ochronną i rękawiczki jednorazowe oraz w niezbędny płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni. 9. Po zakończeniu zajęć, pracownik LOK odprowadzi wychowanków do wyjścia budynku, gdzie będą oczekiwali rodzice/opiekunowie prawni o wyznaczonej godzinie. Nie będzie możliwe oczekiwanie przez rodziców/opiekunów wewnątrz budynku na wychowanków uczestniczących w zajęciach. 10. Z pracowni sal i innych pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia usunięte zostaną przedmioty, pomoce, sprzęty, których nie można skutecznie uprać albo zdezynfekować. Pozostają jedynie przedmioty konieczne. 11.Każdorazowo po zajęciach pracownik/instruktor LOK jest zobowiązany do przewietrzenia sali, zdezynfekowania powierzchni ( stoły, stoliki, krzesła, biurka, pomoce, klawiatury) i powierzchni wspólnych (klamki, poręcze) oraz oddania do kwarantanny użytych pomocy dydaktycznych, niepodlegających dezynfekcji bezpośredniej. Instruktor dezynfekuje ręce oraz wymienia maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe. Zużyte środki ochrony osobistej wyrzuca do miejsca w tym celu wyznaczonego.