Radni przyjęli budżet na 2021 rok. Jakie inwestycje czekają Lubartów?

Mimo kryzysu wywołanego pandemią sytuacja finansowa miasta jest stabilna – zapewnia burmistrz Krzysztof Paśnik. Budżet na 2021 rok, który przyjęli radni miejscy na sesji 16 grudnia, przewiduje szeroki wachlarz inwestycji w różnych rejonach Lubartowa. Miasto stawia głównie na oświetlenie, przebudowę dróg, czy rozwój strefy gospodarczej.

Jak podała podczas sesji skarbnik Lucyna Biskup, w przyszłym roku dochody Lubartowa mają wynieść 107,8 mln. zł, a wydatki 115,2 mln. zł. Planowany deficyt to 7,4 mln. zł. To o ponad milion złotych mniej niż w budżecie na 2020 rok.

W 2021 roku miasto rozpocznie realizację dużego projektu „Rozświetlony Lubartów”, na który dostało ponad milionowe wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zakłada on budowę i modernizację oświetlenia ulicznego w różnych częściach miasta.
W porównaniu z poprzednim budżetem prawie trzykrotnie wzrosły środki, jakie zostaną przeznaczone na przebudowę dróg. Na liście znalazła się między innymi ul. Gojdana, Jasna, Leśna oraz Północna i Polesie, gdzie dodatkowo zbudowane zostanie odwodnienie.
Budżet 2021 roku nie skąpi także dla szkół. Miasto przychyliło się między innymi do wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji o zakup wyposażenia kuchni w SP3 oraz modernizację dużej sali gimnastycznej. Łączny koszt tych inwestycji to 250 tys. złotych.
Jak podkreślał podczas sesji burmistrz Krzysztof Paśnik – kluczowe dla rozwoju miasta jest rozwijanie kolejnych terenów inwestycyjnych, aby pozyskiwać nowych przedsiębiorców, a co za tym idzie – zapewnić nowe miejsca pracy. Na budowę infrastruktury technicznej strefy gospodarczej zapisano w budżecie 500 tys. złotych.

Przygotowaną przez władze miasta uchwałę budżetową poparło 13 radnych, 6 wstrzymało się od głosu (Błaszczak Robert, Krówczyński Tomasz, Kuszner Anna, Polichańczuk Marek, Ściseł Jan, Zieliński Andrzej). Przeciwko budżetowi, w którym zapisane są inwestycje  i plany, jakie miasto zamierza zrealizować w 2021 roku, opowiedzieli się radni: Jacek Tomasiak i Wiesława Romańska – Serwin.

(kw)

                            

Burmistrz Krzysztof Paśnik

Budżet Miasta Lubartów na 2021 rok, to pomimo panującej trudnej sytuacji budżet proinwestycyjny i proobywatelski. Taki, który zabezpiecza potrzeby Mieszkańców. Budżet, który obrazuje stabilną sytuację finansową Miasta. Dziękuję radnym za wszystkie uwagi, merytoryczną dyskusję i przyjęcie tej ważnej dla naszego miasta uchwały.

 

Radna Beata Pasikowska (klub radnych PiS)

Chcę podziękować twórcom tego budżetu. Sugestie, które zgłaszaliśmy wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, zostały uwzględnione. Cieszymy się z inwestycji w SP3. Widać realną współpracę z radnymi i komisjami.

 

 

Radna Renata Mazur ( klub Wspólny Lubartów)

Jako klub Wspólny Lubartów poparliśmy projekt uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej, jaką burmistrz wraz z gronem pracowników przygotował na rok 2021. W dobie kryzysu wywołanego pandemią dobrym posunięciem jest utrzymanie stawek podatków i opłat lokalnych na tym samym poziomie. Mimo tego kryzysu zachowujemy funkcje samorządowe.

 

Radny Piotr Kusyk ( klub radnych PiS)

Na drogi przeznaczamy większą kwotę niż w poprzednich latach. To krok w dobrą stronę. Cieszy nas, że będą też inwestycje w szkołach takie jak doposażenie kuchni w SP3, czy remont sali gimnastycznej. Od wielu lat zabiegaliśmy o remont szaletu miejskiego i pieniądze na ten cel są zapisane w budżecie. Dobrze, że finansujemy remonty na basenie miejskim. Trzeba o niego dbać, bo to jedyny basen w mieście, a zainteresowanie jest duże.

 

Radna Wiesława Romańska – Serwin

Są pewne niejasności. Będę głosowała przeciw.

 

 

 

Radny Grzegorz Jaworski (klub Wspólny Lubartów)

Dużo inwestycji w budżecie na 2021 rok, bo na ponad 6 mln zł. dotyczy rejonu zaniedbanego osiedla Kopernika. Dziwię się koleżance Wiesławie Romańskiej Serwin, że będzie głosowała przeciw, bo jest radną z tego rejonu.

 

 

Radna Ewa Grabek (klub radnych Koalicji Obywatelskiej)

Cieszę się, że w budżecie są środki na remont ul. Kopernika, to ważna dla mieszkańców inwestycja. Poza tym ulica Gojdana, Leśna, Jasna, Północna, Polesie też mają szansę na realizację ze środków z funduszy zewnętrznych. Jestem za budżetem, bo te inwestycje znalazły się w projekcie, a mieszkańcy od wielu lat zabiegali o nie.

 

 

Radny Grzegorz Gregorowicz (klub Wspólny Lubartów)

Budżet jest spójny i dobrze rokujący. Spadły dochody, ale dochody bieżące wzrosły o 2 mln. zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Dochody bieżące wskazują na sprawność budżetu. Indywidualny stopień zadłużenia, który jest na prawidłowym poziomie to najlepszy wskaźnik zdrowia polityki fiskalnej miasta.

 

 

Najważniejsze inwestycje miasta w 2021 roku:

Zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi:

Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika przy ul. Kopernika- 191 513 zł.

Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta – 500 000,00 zł.

Budowa systemu odwodnienia Miasta w osiedlu 3-go Maja oraz ul. Słowackiego i Parkowej – 649 000,00 zł.

Budowa ul. Wschodniej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Łąkowej – opracowanie dokumentacji technicznej budowy odcinka ul. Wschodniej od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Łąkową wraz z niezbędną infrastrukturą – 600 000,00 zł.

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg – 1 000 000 zł.

Przebudowa ul. Gojdana – 390 000,00 zł., ul. Jasnej – 325 000,00 zł. oraz ul. Leśnej – 290000,00 zł.

Przebudowa ul. Północnej i ul. Polesie wraz z budową odwodnienia; zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok – 5 200 000,00 zł.

Zakup nieruchomości pod inwestycje w obr. 13- Łucka oraz pod drogi gminne – 1 000 000,00 zł.

Budowa 70 grobów i infrastruktury na cmentarzu komunalnym – 200 000,00 zł.

Modernizacja dużej sali gimnastycznej w SP3 – 100 000,00 zł.

Modernizacja korytarzy w starej części SP 1 – 25 000,00 zł.

Modernizacja Miasteczka ruchu drogowego przy SP l w ramach Budżetu Obywatelskiego – 146 370,00 zł.

Wymiana kotła na gazowy w SP 4 – 150 000,00 zł.

Zakup i montaż ok. 850 szafek dla uczniów SP3 w ramach Budżetu Obywatelskiego – 91 456,00 zł.

Zakup wyposażenia kuchni w SP 3- 150 000,00 zł.

Modernizacja sal dydaktycznych w II LO – 25 000,00 zł.

Modernizacja dachu na budynku MOPS – 49 900,00 zł. Oraz zakup serwera dla MOPS – 20 000,00 zł.

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej SP – 3 i MOSiR – 500 000,00 zł.

Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Lubartów – 320 000,00 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego – 50 000,00 zł.

Budowa boiska terenowego na os. Kopernika, placu zabaw na os. Popiełuszki i progu zwalniającego na ul. J. Heweliusza – w ramach BO – 205 000,00 zł.

Budowa placu zabaw oraz siłowni na os. Popiełuszki w ramach BO – 390 000,00 zł.

Przebudowa szaletu miejskiego w pomieszczeniach w Hali Miejskiej – 450 000,00 zł.

Modernizacja basenu MOSiR- 500 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące na zadania i programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi:

– Zielony LOF – realizacja ostatnich płatności związanych z przebudową Parku Miejskiego – 2 500 000,00 zł.

– Mobilny LOF – projekt zakłada budowę parkingów usprawniających funkcjonowanie punktów przesiadkowych zlokalizowanych na terenie miasta uzupełnionych możliwością wykorzystania roweru jako alternatywnego środka komunikacji w obszarze LOF. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2019 r. W roku 2021 planowane są wypłaty odszkodowań za przejęte grunty – 500 000,00 zł.

– Rozświetlony Lubartów- projekt obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w ulicach: Mieszka l, Zygmunta II Augusta, Stefana Batorego, Topolowej, Jesionowej, Osikowej, Akacjowej, Szkolnej, Rumiankowej, Makowej, Chabrowej, Rubinowej, Bursztynowej, Ametystowej, Świerkowej, Hutniczej, na łączniku pomiędzy ul. Lubelską i Powst. Warszawy, bocznej ul. Nowodworskiej oraz wymianę źródeł oświetlenia na energooszczędne na placach SP 1 i SP 3, targowisku miejskim oraz na chodniku przy P-5. Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Środki na to zadanie zapisane w budżecie stanowią kwotę 1 440 913,00 zł.